REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień w sklepie internetowym działającym pod adresem:  Protekol Sp. z o.o., 02-776 Warszawa, ul. Warchałowskiego 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Protekol Sp. z o.o., zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym: Rejestrze Przedsiębiorców, o numerze KRS: 0000034286 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 527-10-19-853, tel.: 22 462 52 40, email: protekol@protekol.com ("Sprzedawca").

Zamawiającym może być osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej ("Zamawiający").

Złożenie zamówienia na produkty oferowane przez sklep internetowy i realizacja zamówień odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT oraz nie uwzględniają kosztów dostarczenia produktów.

Informacje podane na stronie www sklepu internetowego nie stanowią żadnej wiążącej oferty do składania zamówień, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

II. WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ

Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy formularza zamówienia i wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży po zapoznaniu się z regulaminem sklepu internetowego.

Składając zamówienie Zamawiający akceptuje niniejszy regulamin sklepu internetowego. Zamawiający jest związany niniejszym regulaminem od chwili dokonania zamówienia.

Dokonywanie zamówień w sklepie internetowym  jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedawcą jest możliwy telefonicznie lub mailowo.

III. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oświadczeń następujących treści:    
a.  przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,    
b. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.

Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczna przez Sprzedawcę. Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej krótki opis zaistniałego problemu na adres mailowy protekol@protekol.com lub pisemnie na adres Protekol Sp. z o.o., 02-776 Warszawa, ul. Warchałowskiego 1.

IV.REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Zamówienia są realizowane w terminie do dwóch, trzech dni roboczych (plus czas dostarczenia przesyłki) od dnia złożenia zamówienia i/lub uiszczenia zapłaty, za wybrane do zakupu artykuły. W opisie niektórych produktów z importu podano dłuższy termin dostawy.

Zamówienia dokonane w sklepie internetowym wysyłane są za pośrednictwem spedycji DPD. Istnieje również możliwość odbioru osobistego zamówionych artykułów w Protekol Sp. z o.o., 02-776 Warszawa, ul. Warchałowskiego 1.

Zamówienia są wysyłane wyłącznie do Zamawiających z lokalizacją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamawiający pokrywa również koszty dostawy przesyłki.

V.PŁATNOŚCI

W sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności: przelewem bankowym na konto Sprzedawcy bądź gotówką w przypadku wysyłki za pobraniem lub odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy.

Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia należności za zamówione produkty wraz z kosztami dostawy. Płatności należy dokonywać na konto: Protekol Sp. z o.o., 02-776 Warszawa, ul. Warchałowskiego 1, numer rachunku bankowego - 11 2490 0005 0000 4520 1643 1136. Podany rachunek Sprzedawcy jest prowadzony w Alior Bank S.A. Warszawa.

Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, REKLAMACJE

Zgodnie z art. 27. Ustawy, Sprzedawca informuje o prawie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający otrzymał zamówione produkty lub w którym osoba trzecia wskazana przez Zamawiającego otrzymała zakupione artykuły.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedawcę o decyzji odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego pocztą lub w formie elektronicznej).  Jeżeli Zamawiający skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedawca prześle Zamawiającemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Zamawiającemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym również za pokrycie kosztów dostarczenia towarów, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Zamawiającego o skorzystaniu z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego zastosowane w pierwotnej transakcji, chyba że Zamawiający zgodzi się na inne rozwiązanie. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwracane towary Zamawiający powinien odesłać lub dostarczyć na adres Sprzedawcy - Protekol Sp. z o.o., 02-776 Warszawa, ul. Warchałowskiego 1,  nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Koszt zwrotu towarów na adres Sprzedawcy pokrywa Zamawiający.

Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy, Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w następujących przypadkach:

a. jeżeli Sprzedawca wykonał usługę za zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed przyjęciem zamówienia do realizacji, że po realizacji dostawy przez Sprzedawcę, Zamawiający utraci prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży,

b.  jeżeli cena produktu zależy od wahań na rynku finansowym lub na giełdach materiałowych,

c.  jeżeli przedmiotem dostawy jest artykuł niestandardowy, wykonywany na specjalne zamówienie,

d.  jeżeli zamówiony artykuł posiada krótki termin przydatności do zastosowania,

e.  jeżeli produkt jest dostarczany w opakowaniu, które może być otwarte tylko i wyłącznie w krótkim czasie przed zastosowaniem produktu i po jego otwarciu artykuł nie może być przedmiotem dystrybucji i traci swoje właściwości handlowe,

f.  jeżeli przedmiotem sprzedaży są artykuły, które po dostarczeniu zostają nierozłącznie połączone z innymi akcesoriami,

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności art. 556 oraz 5561 – 5566 Kodeksu cywilnego.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty złożenia reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedawcę, Zamawiający może skorzystać z innych dostępnych pozasądowych sposobów dochodzenia swoich roszczeń.

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Zamawiający dokonując zamówienia w sklepie internetowym akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych dla potrzeb wykonania umowy sprzedaży i realizacji dostawy zamówionych produktów na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Każdy z Zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania umowy sprzedaży oraz realizacji dostawy.

W kwestiach nie ujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskich uregulowań prawnych.
Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www sklepu internetowego.


Warszawa, dnia 18.06.2019 roku